Regulamin

Regulamin wyjazdu integracyjno-szkoleniowego
„UMK ADAPCIAK CAMP 2023”

Toruń-Jarosławiec, 03-07.09.2023 r.

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady uczestnictwa w wyjeździe integracyjno-szkoleniowym „UMK ADAPCIAK CAMP 2023” zwanego dalej „Adapciak”.
 2. Organizatorem wyjazdu jest Samorządu Studencki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  w Toruniu, zwany dalej „Samorządem”.
 3. Współorganizatorem wyjazdu jest Fundacja Scientia Thorunensia z siedzibą w Toruniu, zwana dalej „Fundacją”.
 4. Wszystkie informacje dotyczące Adapciaka znajdują się na stronie www.adapciak.umk.pl.
 5. Warunki wskazane w niniejszym regulaminie obowiązują wszystkich uczestników wyjazdu.

§ 2

 1. Zgłoszenie przez uczestnika chęci udziału w wyjeździe następuje po zapoznaniu się przez niego z programem wyjazdu oraz warunkami uczestnictwa i oznacza, iż uczestnik otrzymał wszelkie niezbędne informacje dotyczące wyjazdu.
 2. Zgłoszenia dokonywane są przez formularz zapisów znajdujący się na stronie www.adapciak.umk.pl w terminie do 20.08.2023 r.
 3. Warunkiem wpisania na listę uczestników wyjazdu jest uiszczenie całkowitej opłaty za wyjazd, w kwocie 849 zł dla osób przyjętych na I rok studiów oraz 949 zł dla pozostałych studentów, która podlega zwrotowi tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 4. Uczestnik uiszcza opłatę za wyjazd zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 5. Przedpłatę w wysokości 300 zł należy wpłacić w ciągu 7 dni od przesłania formularza rejestracyjnego, na wysłany w mailu zwrotnym numer rachunku bankowego. Zwrot przedpłaty następuje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 6. Pozostała należność za wyjazd określona przez organizatorów powinna być wpłacona przez uczestnika nie później niż w terminie 14 dni przed jego rozpoczęciem. Niedokonanie pełnej wpłaty w tym terminie, mimo stosownego przypomnienia ze strony organizatora, równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w Adapciaku. Organizator w takim przypadku nie jest zobowiązany do zwrotu uczestnikowi jakiejkolwiek części opłaty za wyjazd.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny wyjazdu na skutek okoliczności niezależnych od niego. Informacje taką organizator powinien przesłać nie później niż 3 dni przed wyjazdem.  Wzrost ceny wyjazdu upoważnia uczestnika do rezygnacji z wyjazdu pod warunkiem powiadomienia organizatora drogą mailową.
 8. Uczestnicy wyjazdu wyrażają zgodę na przekazanie ewentualnej nadwyżki środków pieniężnych, pozostałych po rozliczeniu finansowym Adapciaka, na cele statutowe Fundacji Scientia Thorunensia z siedzibą w Toruniu.
 9. Każdy Uczestnik jest ponadto zobowiązany do poniesienia kosztów opłaty klimatycznej płatnej w Ośrodku Wypoczynkowym Bałtyk, zwanym dalej „ośrodkiem” oraz do wpłaty kaucji w wysokości 100 zł płatnej w Ośrodku Wypoczynkowym Bałtyk, stanowiącej zabezpieczenie ewentualnych szkód. Kaucja zwracana jest przy wykwaterowaniu. Brak wpłaty kaucji oraz nieuregulowanie należności w postaci opłaty klimatycznej jest równoznaczne z rezygnacją uczestnika z dalszego uczestnictwa w Adapciaku. Organizator w takim przypadku nie jest zobowiązany do zwrotu uczestnikowi jakiejkolwiek części opłaty za wyjazd.

§ 3

 1. Uczestnicy wyjazdu muszą być osobami pełnoletnimi i posiadać ważny dokument tożsamości.
 2. Zgłaszając chęć udziału w wyjeździe uczestnik oświadcza, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w nim.
 3. Uczestnik zobligowany jest do poinformowania organizatorów o chorobach przewlekłych oraz fakcie zażywania leków.

§ 4

 1. Rezygnację z wyjazdu uczestnik przesyła drogą mailową. O wysokości kosztów rezygnacji decyduje data wpływu rezygnacji do Organizatora.
 2. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia na Adapciak w szczególności w przypadku:
  1) wypełnienia wszystkich miejsc przewidzianych przez Organizatora,
  2) niedokonania terminowej wpłaty,
  3) stwierdzenia braku pełnoletności uczestnika.
 3. Uczestnikami wyjazdu mogą być w szczególności osoby przyjęte na I rok studiów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 4. Organizatorzy wyrażają zgodę na udział w wyjeździe studentów innych lat w przypadku dostępności odpowiedniej liczby miejsc.
 5. Zapisy dla osób o których mowa w §4 pkt 4 zostaną uruchomione nie wcześniej niż
  01.08.2023 r.
 6. W ramach wpłaty za wyjazd Uczestnik ma zagwarantowane:
  1) wyżywienie (śniadania, obiady i kolacje)
  2) przejazdy autokarem klasy LUX,
  3) zakwaterowanie,
  4) ubezpieczenie od NNW,
  5) udział w zajęciach szkoleniowo–rekreacyjnych,
  6) pamiątkową koszulkę uczestnika wyjazdu,
  7) opiekę doświadczonych animatorów.
 7. Niewykorzystanie przez Uczestnika któregokolwiek ze świadczeń w ustalonym terminie nie upoważnia go do otrzymania zwrotu części lub całości opłaty wniesionej na rzecz Organizatora.

§ 5

 1. Od chwili rozpoczęcia wyjazdu uczestnik zobowiązany jest stosować się do poleceń przedstawicieli organizatora dotyczących wszelkich kwestii porządkowych oraz realizacji programu wyjazdu. Niestosowanie się do poleceń przedstawiciela organizatora może skutkować usunięciem z wyjazdu. Organizator w takim przypadku nie jest zobowiązany do zwrotu uczestnikowi jakiejkolwiek części ceny wyjazdu.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania prawa miejscowego kraju pobytu, w tym przepisów porządkowych oraz związanych z bezpieczeństwem, ochroną pożarową, które podane są do wiadomości w regulaminach poszczególnych obiektów lub przez przewoźników.
 3. W trakcie podróży autokarem obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu
  i palenia tytoniu na pokładzie. W razie niestosowania się do zakazu załoga autokaru może zażądać opuszczenia pokładu autokaru przez pasażera. Organizator nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za sposób kontynuowania podróży przez takiego pasażera.
 4. W uzasadnionych przypadkach organizator może dokonać zmiany ramowego programu wyjazdu wskazanego na stronie www.adapciak.umk.pl. W takiej sytuacji Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian.
 5. Organizator nie odpowiada za szkody, zmiany programu, niedogodności i utrudnienia zaistniałe w trakcie realizacji wyjazdu, a wynikłe z przyczyn od niego niezależnych.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż uczestników wyjazdu w przypadku, gdy jego utrata lub uszkodzenie jest następstwem okoliczności niewywołanych winą organizatora.
 7. Organizator nie odpowiada za szkody w mieniu i na osobach wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.
 8. Uczestnik ma prawo udziału w zajęciach szkoleniowych oraz udziału w imprezach integracyjnych.
 9. Uczestnik obozu winien godnie reprezentować swoje środowisko; dbać i szanować ekwipunek własny oraz pozostałych uczestników Adapciaka, sprzęt udostępniony do wspólnego użytkowania oraz mienie społeczne i prywatne, znajdujące się w miejscu zakwaterowania; dbać o czystość, higienę i zdrowie; szanować i chronić przyrodę.
 10. Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub osoby pozostające pod jego opieką szkody i zobowiązany jest do ich naprawy, a w przypadku naprawienia szkody przez organizatora do zwrotu wszystkich kosztów z tym związanych.
 11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszczerbki na zdrowiu Uczestników spowodowanych nieprzestrzeganiem ogólnoprzyjętych zasad bezpieczeństwa.
 12. Uczestnicy Adapciaka na własną odpowiedzialność korzystają z możliwości pływania w morzu oraz innych akwenach. Organizatorzy nie odpowiadają za powstały przez to uszczerbek na zdrowiu.
 13. Uczestnicy na własną odpowiedzialność używają urządzeń grzewczych na terenie ośrodka. Koszty powstałe w wyniku zniszczeń wyrządzonych przez urządzenia grzewcze na terenie ośrodka ponosi uczestnik.
 14. Uczestnicy biorą udział w konkurencjach i aktywnościach na własną odpowiedzialność.
 15. Uczestnicy przyjmujący osoby spoza listy uczestników Adapciaka, bez uprzedniej zgody i wiedzy Organizatora, zostaną niezwłocznie ukarane, poprzez upomnienie Organizatora, a w ostateczności karą wydalenia z Adapciaka. W takim wypadku Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa.
 16. Czas wolny uczestnik może spędzać wedle uznania, o ile zachowanie nie jest sprzeczne z prawem i niniejszym regulaminem.
 17. Zabrania się zażywania i rozpowszechniania środków odurzających, w szczególności takich jak narkotyki, trujące substancje gazowe i ciekłe, itp.

§ 6

 1. Z chwilą przyjęcia na Adapciaka Uczestnik zobowiązany jest do podporządkowania się zarządzeniom Organizatorów oraz przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Za niestosowanie się do zarządzeń i zaleceń Organizatora, nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz za zachowania nieprzystające studentowi, Uczestnicy mogą zostać ukarani:
  1) upomnieniem organizatorów,
  2) ostrzeżeniem o tym, że zostaną ukarani karą dyscyplinarnego usunięcia z Adapciaka,
  3) dyscyplinarnym usunięciem z Adapciaka i poinforwaniu o tym fakcie Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W takim wypadku Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa.

§ 7

 1. Zobowiązanie do przestrzegania niniejszego regulaminu powinno być stwierdzone własnoręcznym podpisem uczestnika. Obowiązuje do zakończenia Adapciaka.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 3. Wszelkie wątpliwości oraz kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez organizatorów.
Skip to content