Regulamin

Regulamin wyjazdu integracyjno-szkoleniowego
„CAMP UMK ADAPCIAK 2022”
Toruń-Jarosławiec, 04.09-08.09.2022 r.

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady uczestnictwa w wyjeździe integracyjno-szkoleniowym „CAMP UMK ADAPCIAK 2022” zwanego dalej „Adapciak”.
 2. Organizatorem wyjazdu jest Samorządu Studencki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zwany dalej „Samorządem”.
 3. Współorganizatorem wyjazdu jest Fundacja Scientia Thorunensia z siedzibą w Toruniu zwana dalej „Fundacją”.
 4. Wszystkie informacje dotyczące Adapciaka znajdują się na stronie www.adapciak.umk.pl.
 5. Warunki wskazane w niniejszym regulaminie obowiązują wszystkich uczestników wyjazdu.
 6. Uczestnik uiszcza opłatę za wyjazd zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 7. Zgłoszenie przez uczestnika chęci udziału w wyjeździe następuje po zapoznaniu się przez niego z programem wyjazdu oraz warunkami uczestnictwa i oznacza, iż uczestnik otrzymał wszelkie niezbędne informacje dotyczące wyjazdu.
 8. Warunkiem wpisania na listę uczestników wyjazdu jest uiszczenie całkowitej opłaty za wyjazd, w kwocie 699 zł dla osób przyjętych na I rok studiów oraz 799 zł dla pozostałych studentów, która podlega zwrotowi tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 9. Uczestnicy obowiązani są ponadto do poniesienia kosztów opłaty klimatycznej płatnej w Ośrodku Wypoczynkowym Bałtyk.
 10. Przedpłatę w wysokości 200 zł należy wpłacić w ciągu 7 dni od przesłania formularza rejestracyjnego, na wysłany w mailu zwrotnym numer rachunku bankowego. Zwrot przedpłaty następuje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 11. Pozostała należność za wyjazd określona przez organizatorów powinna być wpłacona przez uczestnika nie później niż w terminie 14 dni przed jego rozpoczęciem. Niedokonanie pełnej wpłaty w tym terminie, mimo stosownego przypomnienia ze strony organizatora, równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w Adapciaku. Organizator w takim przypadku nie jest zobowiązany do zwrotu uczestnikowi jakiejkolwiek części opłaty za wyjazd.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny wyjazdu na skutek okoliczności niezależnych od niego. Informacje taką organizator powinien przesłać nie później niż 3 dni przed wyjazdem.  Wzrost ceny wyjazdu upoważnia uczestnika do rezygnacji z wyjazdu pod warunkiem powiadomienia organizatora drogą mailową.
 13. Uczestnicy wyjazdu wyrażają zgodę na przekazanie ewentualnej nadwyżki środków pieniężnych, pozostałych po rozliczeniu finansowym Adapciaka, na cele statutowe Fundacji Scientia Thorunensia z siedzibą w Toruniu.
 14. Uczestnicy wyjazdu muszą być osobami pełnoletnimi i posiadać ważny dokument tożsamości.
 15. Zgłaszając chęć udziału w wyjeździe uczestnik oświadcza, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w nim.
 16. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania aktualnie obowiązujących nakazów i zakazów związanych z pandemią koronawirusa.
 17. Na wniosek organizatora uczestnik, przed udziałem w Adapciaku, zobowiązany jest do wypełnienia kwestionariusza ankiety odnoszącej się do stanu zdrowia. W szczególności uczestnik oświadcza, że nie ma objawów chorobowych SARS-Cov-19 oraz nie miał w ciągu ostatnich 10 dni kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem. W wyjeździe nie może wziąć udziału osoba mająca objawy choroby.
 18. Uczestnicy zobowiązani są do używania maseczek ochronnych w miejscach w których obowiązuje taki nakaz.
 19. Uczestnik wyraża zgodę na zmierzenie temperatury przed wyjazdem, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na aktualny stan epidemiczny.
 20. Osoby z gorączką (powyżej 38 stop. c.) nie mogą wziąć udziału w wyjeździe, chyba że przedłożą aktualny wynik testu molekularnego na obecność wirusa SARS-Cov-19.
 21. Każda osoba biorąca udział w wyjeździe akceptuje ryzyko związane z pandemią koronawirusa, w tym z możliwością zakażenia się i konsekwencjami dla zdrowia lub życia. Uczestnik bierze udział w wyjeździe na własną odpowiedzialność.
 22. Uczestnik zobligowany jest do poinformowania organizatorów o chorobach przewlekłych oraz fakcie zażywania leków.
 23. Od chwili rozpoczęcia wyjazdu uczestnik zobowiązany jest stosować się do poleceń przedstawicieli organizatora dotyczących wszelkich kwestii porządkowych oraz realizacji programu wyjazdu. Niestosowanie się do poleceń przedstawiciela organizatora może skutkować usunięciem z wyjazdu. Organizator w takim przypadku nie jest zobowiązany do zwrotu uczestnikowi jakiejkolwiek części ceny wyjazdu.
 24. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania prawa miejscowego kraju pobytu, w tym przepisów porządkowych oraz związanych z bezpieczeństwem, ochroną pożarową, które podane są do wiadomości w regulaminach poszczególnych obiektów lub przez przewoźników.
 25. W trakcie podróży autokarem obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu na pokładzie. W razie niestosowania się do zakazu załoga autokaru może zażądać opuszczenia pokładu autokaru przez pasażera. Organizator nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za sposób kontynuowania podróży przez takiego pasażera.
 26. Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty zwrotnej kaucji w wysokości 100 zł.
 27. W uzasadnionych przypadkach organizator może dokonać zmiany ramowego programu wyjazdu. W takiej sytuacji Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian.
 28. Organizator nie odpowiada za szkody, zmiany programu, niedogodności i utrudnienia zaistniałe w trakcie realizacji wyjazdu, a wynikłe z przyczyn od niego niezależnych.
 29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż uczestników wyjazdu w przypadku, gdy jego utrata lub uszkodzenie jest następstwem okoliczności niewywołanych winą organizatora.
 30. Organizator nie odpowiada za szkody w mieniu i na osobach wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.
 31. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW uczestnikom wyjazdu.
 32. Rezygnację z wyjazdu uczestnik przesyła drogą mailową. O wysokości kosztów rezygnacji decyduje data wpływu rezygnacji do Organizatora.
 33. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia na Adapciak w szczególności w przypadku:
  1) wypełnienia wszystkich miejsc przewidzianych przez Organizatora,
  2) niedokonania terminowej wpłaty.
 34. Uczestnikami wyjazdu mogą być w szczególności osoby przyjęte na I rok studiów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 35. Organizatorzy wyrażą zgodę na udział w wyjeździe studentów innych lat w przypadku dostępności odpowiedniej liczby miejsc.
 36. Zapisy dla osób o których mowa w pkt 35 zostaną uruchomione nie wcześniej niż 01.08.2022 r.
 37. Osoby, które chcą wziąć udział w Adapciaku powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy wskazany na stronie www.adapciak.umk.pl.
 38. Zgłoszeń dokonywać można do 21.08.2022 r.
 39. W ramach wpłaty za wyjazd Uczestnik ma zagwarantowane:
  1) wyżywienie (śniadania i obiadokolacje),
  2) przejazd autokarem klasy LUX,
  3) zakwaterowanie,
  4) ubezpieczenie od NNW,
  5) udział w zajęciach szkoleniowo–rekreacyjnych,
  6) pamiątkową koszulkę uczestnika wyjazdu,
  7) opiekę doświadczonych animatorów.
 40. Niewykorzystanie przez Uczestnika któregokolwiek ze świadczeń w ustalonym terminie nie upoważnia go do otrzymania zwrotu części lub całości opłaty wniesionej na rzecz Organizatora.
 41. Uczestnik obozu winien godnie reprezentować swoje środowisko; dbać i szanować ekwipunek własny oraz pozostałych uczestników Adapciaka, sprzęt udostępniony do wspólnego użytkowania oraz mienie społeczne i prywatne, znajdujące się w miejscu zakwaterowania; dbać o czystość, higienę i zdrowie; szanować i chronić przyrodę.
 42. Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub osoby pozostające pod jego opieką szkody i zobowiązany jest do ich naprawy, a w przypadku naprawienia szkody przez organizatora do zwrotu wszystkich kosztów z tym związanych.
 43. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszczerbki na zdrowiu Uczestników spowodowanych nieprzestrzeganiem ogólnoprzyjętych zasad bezpieczeństwa.
 44. Uczestnicy Adapciaka na własną odpowiedzialność korzystają z możliwości pływania w morzu oraz innych akwenach. Organizatorzy nie odpowiadają za powstały przez to uszczerbek na zdrowiu.
 45. Uczestnicy przyjmujący osoby spoza listy uczestników Adapciaka, bez uprzedniej zgody i wiedzy Organizatora, zostaną niezwłocznie ukarane, poprzez upomnienie Organizatora, a w ostateczności karą wydalenia z Adapciaka. W takim wypadku Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa.
 46. Za niestosowanie się do zarządzeń i zaleceń Organizatora, nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz za zachowania nieprzystające studentowi, Uczestnicy mogą zostać ukarani:
  1) upomnieniem organizatorów,
  2) ostrzeżeniem o tym, że zostaną ukarani karą dyscyplinarnego usunięcia z Adapciaka,
  3) dyscyplinarnym usunięciem z Adapciaka. W takim wypadku Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa.
 47. Uczestnik ma prawo udziału w zajęciach szkoleniowych oraz udziału w imprezach integracyjnych.
 48. Czas wolny uczestnik może spędzać wedle uznania, o ile zachowanie nie jest sprzeczne z prawem i niniejszym regulaminem.
 49. Z chwilą przyjęcia na Adapciaka Uczestnik zobowiązany jest do podporządkowania się zarządzeniom Organizatorów oraz przestrzegania niniejszego regulaminu.
 50. Zabrania się zażywania i rozpowszechniania środków odurzających, w szczególności takich jak narkotyki, trujące substancje gazowe i ciekłe, itp.
 51. Zobowiązanie do przestrzegania niniejszego regulaminu powinno być stwierdzone własnoręcznym podpisem uczestnika. Obowiązuje do zakończenia Adapciaka.
 52. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 53. Wszelkie wątpliwości oraz kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez organizatorów.